Faatliyetlerimiz

FAALİYETLERİMİZ

 • Üniversitemizde tanımlanan Birim İşveren Vekillerinin Rektörlük ile koordinasyonunu sağlamak,
 • Birimlerdeki risk değerlendirme, İş sağlığı ve güvenliği birim kurul ve acil durum ekiplerinin oluşumunu ve kayıtların güncelliğini takip etmek,
 • İSG Birim Kurul toplantılarının  belirlenen zamanlarda yapılmasının sağlanmak,   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği  uzmanlarımızla Risk değerlendirme Ekip Eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
 • Birimlerde Risk değerlendirmesinin yenilenmesini organize etmek ve saha kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak,
 • Her İSG birimi için DÖF takibi yapmak,
 • Akademik ve İdari personellerimize, Öğrencilerimize “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini” planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin çıktılarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlamak,
 • Eğitimlere katılan  ve başarılı olan katılımcılara sertifika hazırlamak,
 • AFAD desteği ile AFAD tarafından sağlanan detay eğitimlerinin organizasyonu ve dökümantasyon takibi, Acil eylem planları için danışmanlık, Tatbikat planları , İlk yardım kursları için koordinasyon sağlamak,
 • Üniversitemizde  meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların tutanağını tutmak,
 • Yıllık Periyodik Bakım Çalışmaları ve Ekipman Veri Tabanının Oluşturulması konusunda Birim İşverenlere danışmanlık yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik kontrol ve bakım ile ortam ölçüm uygulamalarını kontrol etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birim İç Yönerge Taslaklarının tüm bağlı olunan birimlerde hazırlanmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak düzenlenen konferans, seminer ve kursları takip etmek,

 

Tanımlar:​

İSGB: İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

Faaliyet
Faaliyet-2
Faaliyet-3
Faaliyet-4
Faaliyet-5
Faaliyet-6

İsaretler-1
İşaretler
İşaretler
İşaretler PDF için Tıklayınız.